jeruville virtuell aktuelle frage / question - project & philosophie for eine gemeinsame freedom - archiv past questions - virtueller Stadtbewohner werden / become a citizen - jeruville live vol1&2&3 budapest düsseldorf - press vol1&vol2, preise - contact & team

 

Follow JeruVille on Twitter

JeruVille - living in the net // living in reality ...leben im netz // leben in der realität ...élet a hálón // élet a valóságban
a containercity - eine Containerstadt - a konténerváros - goes virtual.

JeruVille is a virtual city with real inhabitants, youth, of the generation of the „digital natives“. Looking for community and fighting for freedom, they found their (virtual) home. //
JeruVille ist eine virtuelle Stadt mit realen Einwohnern, Jugendlichen der Generation der Digital Natives. Auf der Suche nach Gemeinschaft und im Kampf um die Freiheit, haben sie hier ihre (virtuelle) Heimat gefunden. //Jeruville, egy virtuális város, valódi lakókkal, fiatalokkal, a digitális korszak generációjával. Akik keresve a közösséget és küzdve a szabdságukért megtalálták itt (virtuális) otthonukat.

What is home? What is (virtual) identity? Are there borders and a feeling of (national) belonging in the internet, like we know it from reality? Or is the virtual city a new, the actual home? //
Was ist Heimat? Was ist (virtuelle) Identität? Gibt es in der Welt überhaupt noch Grenzen und (nationale) Zugehörigkeiten wie wir sie aus der Realität kennen? Oder ist die virtuelle Stadt eine neue, die eigentliche Heimat? // Mi az a hon? Mi az a (virtuális) identitás?Vannak-e még a világon egyáltalán határok és nemzeti hovatartozás, amit a valóságból ismerünk? Vagy a virtuális város az új, a tulajdonképpeni hon?

Every JeruVillean has a facebook-profile and links it with the other virtual inhabitants of the city. //
Jeder JeruVilleaner hat ein Facebook-Profil und verlinkt sich mit den anderen virtuellen Stadtbewohnern. // Minden szereplö készít magának egy facebook profilt és belinkeli a többi városlakót. A hozzátartozó weboldalon, ami a projekt folyamán egyre növekszik, kialakul egy háló az összes profilból.

Every week a question is being posted. Every JeruVillean comments via video, pictures, texts, links, discussions, music, graphic etc. A discussion is developing. The virtual city lives. //
Jede Woche wird eine Frage gepostet. Jeder JeruVilleaner bezieht Stellung mit Videos, Bildern, Texten, Links, Diskussionen, Musik, Grafik etc.  Diskussionen entstehen. Die virtuelle Stadt lebt. // Minden héten kaptok egy kérdést. Minden szereplö reagál egy videóval, fotóval, szöveggel, linkkel, beszélgetéssel, zenével, grafikával stb. Kialakul az eszmecsere. A virtuális város élni kezd.

Everything began in 2009 on the Gustaf-Gründgens-Platz in Düsseldorf (in front of the state theater): 35 youth with social, cultural and religious distinct backgrounds performed their realities, wishes and desires in a walkable containercity.
Alles begann in 2009 auf dem Gustaf-Gründgens-Platz in Düsseldorf (vor dem Schauspielhaus): 35 sozial, kulturell, religiös unterschiedliche Jugendliche stellten ihre Realitäten, Wünsche und Sehnsüchte in einer begehbaren Containerstadt theatral dar.2009-ben kezdödött mindez a düsseldorfi Gustav-Gründgens téren (a városi színház elött): 35 szociális, kulturális és vallási szempontból különbözö fiatal mutatta meg saját világát, kívánságát és vágyát színházi eszközökkel egy bejárható konténervárosban.

In 2010 these youth were questioned in a study within the container city as to what their behavior in the internet was. A performance, theater, art. Reality turned into virtuality – then the study slipped out of the hands of its control mechanisms.
2010 wurden diese Jugendlichen dann von Wissenschaftlern in einer Studie in der begehbaren Containerstadt nach ihrem Verhalten im Internet befragt. Aus Realität wurde Virtualität – und die Studie entglitt den Kontrollmechanismen. 2010-ben egy tudományos vizsgálat során a konténerben zajló magatartásukról kérdezték ezeket a fiatalokat az interneten. A valóságból virtualitás lett és a vizsgálat kontrollmechanizmusa müködésképtelenné vált.

Now the inhabitants have decided to turn the walkable container city into a virtual one in order to continue the discussions and live within. Yet now and then they will perform once again live within the walkable container city – and combine it with the interactiveness of the digital world.
Jetzt haben die Stadtbewohner beschlossen, aus der begehbaren Containerstadt eine virtuelle zu machen und ihre Diskussionen und ihr Leben dort fortzuführen. Hin und wieder werden sie jedoch an bestimmten Orten dieser Welt ihre Realitäten, Diskussionen und Wünsche in begehbaren Containerstädten live und performativ, aber mit Vernetzung in die digitale Welt mitteilen.
Most elhatározták a városlakók, hogy a bejárható konténervárosból egy virtuális változatot készítenek, hogy az életüket és eszmecseréiket ott folytathassák. Újra és újra, a világ bizonyos pontjain megosztják életüket, eszméiket, vágyaikat élöben is, performatív keretek között, miközben ezzel a digitalis világgal összeköttetésben maradnak.

In September 2011 the JeruVilleans landed in Budapest, Hungary, exploring the city, performing in their container city. Parallel a show in the "headquarter" in Düsseldorf, Germany happend. Two shows interacting, happening at the same time.

An art project consisting of life. Ein Kunstprojekt, das aus der Realität besteht. Egy müvészeti projekt, ami valóságból áll.
„The internet is a place. No tool.“ „Das Internet ist ein Ort. Kein Werkzeug.“Az internet egy hely. Nem egy eszköz.
And: "For a common freedom!” „Für eine gemeinsame Freiheit!“ Egy közös szabadságért!

Follow JeruVille on Twitter